Villkoren för frivilliga samhällsarbetare

Interpellation 2006/07:579 av Nordén, Marie (s)

av Nordén, Marie (s)

den 28 maj

Interpellation

2006/07:579 Villkoren för frivilliga samhällsarbetare

av Marie Nordén (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det finns en stor grupp i samhället som i det tysta gör en enormt viktig insats för en mycket liten ersättning. Det handlar om gode män, kontaktpersoner, stödfamiljer, förvaltare, övervakare – olika slags sociala frivilligarbetare.

Man har räknat ut att deras arbete motsvarar 10 000 årsarbeten. Skulle inte dessa personer vara beredda att ge av sin tid och sitt engagemang till medmänniskorna skulle samhället vara tvunget att göra dessa insatser. Det skulle naturligtvis innebära en betydande kostnad att behöva anställa 10 000 personer i stället för frivilligarbetarna.

Frivilligarbetarna ställer inte upp för pengarnas skull. Bidraget de får täcker knappt, om alls, kostnaderna för telefon, bil, fika eller bio eller andra liknande utgifter. De gör allt arbete för att de vet att de behövs och för att de ser vad det betyder för personer som de jobbar för.

Nu står frivilligorganisationer och alla deras anställda inför en orimlig situation. Nu ska dessa ynka kronor som de får i bidrag beskattas hårdare när avdragsgränsen höjs från 1 000 till 5 000 kronor. För många innebär detta en så kännbar förlust att de inte kan fortsätta med sitt uppdrag. Detta är ett allvarligt hot, eftersom vi behöver ha fler frivilligarbetare i samhället, inte färre! Första åtgärden måste då vara att förbättra villkoren för dessa personer som redan i dag sparar stora belopp årligen åt samhället.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att fler personer ska kunna och vilja åta sig uppdrag som frivilligarbetare.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-28 Anmäld: 2007-05-28 Svar fördröjt anmält: 2007-06-11 Sista svarsdatum: 2007-06-12 Besvarad: 2007-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)