23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland

Interpellation 2019/20:268 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Mätningar med sonarteknik som Sveriges geologiska undersökning, SGU, har gjort visar att tunnor dumpades på väg ut till det bestämda dumpningsområdet. Bara 3 500 tunnor har lokaliserats i själva dumpningsområdet, och vittnesuppgifter tyder på att en del tunnor ligger betydligt närmare land, bland annat vid Draghällan strax utanför Sundsvall. Med ett fortsatt systematiskt avsökande skulle, enligt SGU:s bedömning, sannolikt merparten av de 23 000 dumpade tunnorna kunna lokaliseras. Undersökningar visar att tunnornas plåthölje rostat sönder, att innehållet vittrar och att det miljöfarliga innehållet sprids och kan tas upp av fisk. Hittills har inte uppseendeväckande höga halter av kvicksilver uppmätts i dumpningsområdet, men undersökningarna betraktas inte som heltäckande, och Länsstyrelsen Västernorrland skriver att ”området kan utgöra en mycket stor risk för människors hälsa och miljön”. Totalt beräknas de 23 000 tunnorna innehålla 8,7 ton kvicksilver.

Det är dags att bärga tunnorna; det tycker en forskare och professor i analytisk kemi på Mittuniversitetet. ”Jag tycker att man ska överväga att bärga tunnorna”, säger Dan Bylund, professor i analytisk kemi på Mittuniversitetet, till SVT Västernorrland och hänvisar till riskerna: ”Det är ändå åtta-nio ton kvicksilver som riskerar att komma ut i miljön.”

Det är viktigt att de 23 000 tunnorna i Östersjön identifieras och att ett arbete med att ta upp 8,7 ton kvicksilver ur havet påbörjas snarast.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

1. Vilket regeringsuppdrag har getts till ansvariga myndigheter för att påbörja ett arbete med att ta upp och identifiera gifttunnorna i Östersjön?

2. Har ministern i regleringsbrev instruerat ansvariga myndigheter att påbörja ett arbete med att ta upp de gifttunnor – 3 500 stycken – som är identifierade?

3. Vad beräknas det kosta att ta upp gifttunnorna i Östersjön, och vilken budget har regeringen avsatt för det för år 2020?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-17 Överlämnad: 2020-01-20 Anmäld: 2020-01-21 Sista svarsdatum: 2020-02-03 Svarsdatum: 2020-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)