Anslag för vägunderhåll

Interpellation 2017/18:376 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det svenska vägnätet är en grundstomme i Sveriges infrastruktur. Förutom att gods- och persontransporter på våra vägar måste fungera är ett välfungerande vägnät också en viktig pusselbit för både jobb och tillväxt runt om i hela landet.

Regeringens prioriteringar på infrastrukturområdet är därför oroande. Satsningarna på järnvägen är i sig positiva och något som Moderaterna både ställer sig bakom och matchar. Men att öka anslagen för järnvägsunderhållet med 47 procent över de kommande tolv åren, samtidigt som man väljer att öka anslagen för vägunderhåll under samma period med endast 7 procent, är oroväckande.

Trafikverket har varit tydligt i sina varningar om att pengarna till vägunderhållet inte är tillräckliga och att vi med nuvarande anslag riskerar att bygga upp en underhållsskuld på vägsidan.

Framkomligheten och tillgängligheten riskerar att bli lidande, exempelvis till följd av försämrad vinterväghållning. Än värre är att säkerheten på våra vägar riskeras, och agerandet från regeringens sida att sänka hastigheten på ett stort antal vägar med hänvisning till trafiksäkerheten, samtidigt som man förbiser underhållsbehovet och aktivt avsäger sig underhållsansvaret, är orimligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

1. Hur ser statsrådet på Trafikverkets varning om att vi med nuvarande anslag kommer att försämra det svenska vägnätet under det närmaste decenniet, och anser statsrådet att det är acceptabelt att vägstandarden försämras?

2. Vilka delar av landets vägnät kommer att prioriteras ned på grund av det eftersatta vägunderhållet?

3. Hur planerar statsrådet och regeringen att med nuvarande anslag upprätthålla en fullgod standard på det svenska vägnätet?

4. Avser statsrådet och regeringen att i en eventuell kommande budget höja anslagen för vägunderhåll?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-12 Överlämnad: 2018-02-13 Anmäld: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-03-06 Sista svarsdatum: 2018-03-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)