Användandet av fyrverkeripjäser

Interpellation 2007/08:324 av Lindholm, Jan (mp)

av Lindholm, Jan (mp)

den 21 januari

Interpellation

2007/08:324 Användandet av fyrverkeripjäser

av Jan Lindholm (mp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Årets nyårsfirande visar att det behövs en kraftfull reglering av användandet av pyroteknik för nöjesändamål. Varje år kommer ett antal människor till skada och egendomsskadorna som uppstår på grund av fyrverkerierna är omfattande.

Olägenheterna är stora för många, inte minst husdjuren, och en del diffusa skador som exempelvis skador på syn och hörsel kan ha sitt ursprung i pyrotekniska artiklar även om den enskilde inte alltid inser sambandet. Miljöaspekten ska inte heller glömmas bort. Det är stora mängder kemikalier som sprids av raketer och smällare.

Klimatfrågan innebär en gigantisk utmaning för oss alla. Vi politiker kan inte lägga ansvaret på den enskilde att klara av att göra alla de bortval av onödig konsumtion som en anpassning till knappare resurser kommer att innebära. Det går inte längre att blunda för att de länder som är på väg att få en stark ekonomi inte kan hindra sina medborgare att begå våra misstag om inte vi i konkret handling visar att vi ändrar vår livsstil.

Förbud ska användas endast när det är välmotiverat. Samtidigt måste vi styra bort onödig nedsmutsning och uppvärmning. En kraftfull reglering av användningen av fyrverkeripjäser skulle kunna vara ett litet bidrag.

Sprängkraften och värmeutvecklingen i större pjäser är farligt stor för att hanteras av personer utan adekvat utbildning. Även mindre pjäser är störande, väl i klass med mången tillståndspliktig verksamhet som exempelvis utomhuskonserter och marknader. Det vore därför inte orimligt med tillståndskrav för fyrverkerier och att enbart av Räddningsverket utbildade personer har rätt att hantera dessa farliga produkter.

Polisen har i dag mycket små möjligheter att beivra de brott mot lokala bestämmelser som en del kommuner har infört. Ett genomtänkt regelverk för försäljning av pyrotekniska produkter kanske kan underlätta polisens arbete att få en bättre regelefterlevnad.

Många människor, särskilt de drabbade och anhöriga, ställer sig årligen frågan om regering eller myndigheter aktivt blundar för problemet. Jag får frågor i stil med: Vilka krafter ligger bakom att detta vansinne kan få fortsätta?

Med anledning av den beskrivna problematiken har jag följande frågor till ministern:

1. Avser ministern att verka för att dessa problem lyfts fram i regeringsarbetet?

2. Vilka konkreta åtgärder kan ministern vidta för att minska den risk för människor, djur, natur och egendom som nuvarande ordning vad gäller pyrotekniskt material innebär?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-21 Anmäld: 2008-01-22 Besvarad: 2008-01-24 Sista svarsdatum: 2008-02-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.