Åtgärder mot drogen MDPV

Interpellation 2011/12:440 av Wallén, Anna (S)

av Wallén, Anna (S)

den 8 augusti

Interpellation

2011/12:440 Åtgärder mot drogen MDPV

av Anna Wallén (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den livsfarliga drogen MDPV sprider sig snabbt bland missbrukare och unga vuxna i åldern 18–25 år i Västerås. Man ser även alarmerande signaler på spridning från andra delar av Mellansverigeregionen men också från övriga landet.

Drogen är starkt beroendeframkallande och ger svår abstinens. MDPV är överlägset överrepresenterat i att skapa personlighetsförändringar och vanföreställningar med paranoida inslag.

Sedan årsskiftet har det skett en kraftig eskalering av MDPV-missbruket. Tidigare har sjukvården i Västerås tagit emot cirka en person i veckan påverkad av MDPV, i dag kommer i genomsnitt cirka tre personer per dag. Vissa av patienterna är på grund av drogpåverkan så hotfulla och våldsamma att ordningsvakt måste ingripa och hjälpa till. Det förekommer att personer har varit så svåra att behandla, i sina psykotiska tillstånd, att man har varit tvungen att söva ned dem och lägga in dem på intensivvårdsavdelningen.

Efter flera domar i Högsta domstolen har nu straffen för flera grova narkotikabrott kraftigt sänkts. Detta har skett delvis på grund av att Högsta domstolen gör nya farlighetsbedömningar av droger. Högsta domstolen bedömer att MDPV ska jämställas med amfetamin trots att MDPV enligt polisen är upp till tio gånger starkare. Läkare menar även att det är svårt att jämföra MDPV med amfetamin då MDPV får andra effekter.

Polisen i Västerås ser starka kopplingar mellan straffsänkningarna i Högsta domstolen och det eskalerande missbruket av MDPV i Västerås.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask:

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder med anledning av det enorma problemet med drogen MDPV?

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder för att få till en mera rättvisande och säker farlighetsbedömning av droger?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-08 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-23 Sista svarsdatum: 2012-08-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.