Åtgärder mot minskningar av djurpopulationer

Interpellation 2020/21:220 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Många djurpopulationer är satta under press och minskar i storlek. Det är angeläget att finna politiska lösningar på problemet.

The living planet index (LPI) är ett globalt genomsnitt för trenden av populationsstorlekar av ryggradsdjur baserat på observationer av tidsserier av ungefär 6 procent av världens populationer, som används som en indikator på den globala biologiska mångfaldens status. Man använder sig av olika källor, bland annat inrapporterade data i en dataportal.

LPI har antagits av konventionen om biologisk mångfald (CBD) som en indikator för att mäta om målet att hejda förlusten av biologisk mångfald nås eller inte.

LPI:s utfall har legat till grund för antagandena om en bred minskning av populationer av ryggradsdjur i världen. Siffran från 2020 räknat som ett globalt genomsnitt är en minskning med 68 procent sedan 1970. LPI har använts som underlag för uttalanden om att världen står inför det sjätte massutdöendet av djurarter. Det har i olika sammanhang hänvisats till detta index när krav har rests på stora, breda avsättningar av land och hav för reservat i Sverige, EU och världen.

Den 18 november publicerades en artikel i tidskriften Nature, där forskare gör en förnyad analys av de data som ligger till grund för LPI. Den nya undersökningen gå mer på djupet och benar ut detaljer i statistiken och syftar till att se om en högre upplösning av data än ett globalt genomsnitt dels kan förklara motsägelsefulla resultat i olika studier och dels kan ge ett bättre underlag för effektiva åtgärder. Forskarna finner att det bara är en mindre andel av populationerna som har minskat, men i gengäld så mycket mer. Om man bortser från de populationer som har minskat eller ökat dramatiskt ser man att övriga 98,6 procent av populationerna saknar trend; de är alltså stabila. Minskningen uppvisar även stora geografiska skillnader.

Artikeln kan läsas här:

Leung, B., Hargreaves, A.L., Greenberg, D.A. et al. Clustered versus catastrophic global vertebrate declines. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2920-6 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin följande:

 

Vilka slutsatser drar ministern av den förnyade statistiska analysen av data för living planet index om situationen för ryggradsdjur i världen och om vilka åtgärder som är effektivast för att lösa problemen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-04 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Sista svarsdatum: 2020-12-21 Svarsdatum: 2021-01-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)