Bristande konkurrensneutralitet

Interpellation 2019/20:334 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

År 2016 var drygt 228 000 personer som var 65 år eller äldre beviljade hemtjänst, och ytterligare nära 88 000 bodde permanent i särskilt boende för äldre. En stor del av denna omsorg tillhandahålls av privata utförare. Inom hemtjänsten handlar det om 23 procent av samtliga hemtjänsttimmar i landet.

Skillnaderna mellan länen är dock stora. Medan 62 procent av hemtjänsttimmarna i Stockholms län utförs i privat regi rör det sig endast om 2 procent av timmarna i Norrbottens län. I Västerbotten är det ca 17 procent av den hemtjänst som utförs som erbjuds av andra aktörer. I Umeå, som är Västerbottens största stad, är siffran helt annorlunda: där utförs 60 procent av alla utförda hemtjänsttimmar av andra driftsformer än kommunen själv. Den stora skillnaden beror till stor del på kommunernas välvilja att anamma lagen om valfrihet och ge sina kommunmedborgare en möjlighet att välja vem som ska komma hem till dem och utföra deras beviljade hemtjänstinsatser.

162 kommuner i Sverige har tagit beslut om att införa lagen om valfrihet, och här ser det väldigt olika ut i respektive kommun gällande ersättning, konkurrensneutralitet och kompetenskrav.

Om jag går tillbaka till Umeå, där en majoritet av hemtjänstinsatserna utförs av andra driftsformer, skiljer sig ersättningsnivåerna stort mellan den offentliga hemtjänsten och andra driftsformer.  Kommunen tar ut 100 kronor mer per utförd hemtjänsttimme än vad alternativa driftsformer får i ersättning för samma utförda arbete. Det är inte konkurrens på lika villkor.

 

På grund av den ojämlikhet som råder inom ersättningssystem och den osäkerhet som råder på grund av Skatteverkets osakligt snäva tolkning av den så kallade vårdmomsen har IVO börjat säga nej till andra driftsformer.

 

I januariöverenskommelsen står det tydligt att vård och omsorg ska ges på lika villkor och ske konkurrensneutralt.

Mina frågor till socialminister Lena Hallengren är därför:

 

  1. Anser ministern att det behövs en översyn av regelverket inom lagen om valfrihet så att vi kan leva upp till konkurrensneutralitet?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta inom sitt ansvarsområde för att för att motverka att IVO säger nej till andra driftsformer?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-12 Överlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Svarsdatum: 2020-03-03 Sista svarsdatum: 2020-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)