De ekonomiska förutsättningarna för kommuner med många delårsboende

Interpellation 2021/22:281 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

Det finns ett antal svenska kommuner som, i relation till antalet helårsboende, har ett mycket stort antal delårsboende. Många av dessa kommuner återfinns på västkusten, inte minst i Bohuslän, och är kommuner som också är mycket populära semesterkommuner. För berörda kommuner skapar de många turisterna och delårsboendena fantastiska möjligheter men också betydande utmaningar. Att dimensionera och finansiera den offentliga samhällsservicen och infrastrukturen är inte enkelt för kommuner som tillfälligt under året får se antalet boende i kommunen mångdubblas. Detta eftersom den kommunala servicen och infrastrukturen huvudsakligen finansieras av kommunalskatt, som endast betalas av dem som är folkbokförda i kommunen. Mot denna bakgrund menar undertecknad att reglerna avseende folkbokföring bör förändras i syfte att göra det möjligt för personer att betala kommunalskatt i flera kommuner. Att personer med dubbelt boende i hög grad nyttjar kommunal service i två kommuner men bara betalar skatt till den ena är en orättvis ordning som regeringen bör ta initiativ till att förändra. 

Det finns givetvis potentiella problem med att införa ett system där personer betalar kommunalskatt i flera kommuner. Som ett alternativ till att låta personer med dubbelt boende betala skatt i flera kommuner kan dagens kostnadsutjämningssystem ses över och förändras. Riksdagen gjorde i december 2020 ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning som ser över det kommunalekonomiska utjämningssystemet i dess helhet men med särskilt fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Någon sådan utredning har regeringen ännu inte tillsatt. Att regeringen tillsätter den utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet som riksdagen krävt och Sveriges Kommuner och Regioner efterfrågat är angeläget. Inom ramen för en sådan utredning behöver frågan om de ekonomiska förutsättningarna för kommuner med många delårsboende och många besökare noggrant utredas. Möjligheten att inom ramen för kostnadsutjämningssystemet kompensera kommuner med ett stort antal eller en hög andel delårsboende för de ökade kostnader som detta innebär behöver prövas. I takt med att allt fler tillbringar alltmer tid i de kommuner där de är delårsboende blir frågan också allt mer angelägen. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ida Karkiainen följande:

 

  1. Är statsrådet beredd att ta initiativ till att utreda ifall det skulle vara möjligt att vara folkbokförd och skattskyldig i mer än en kommun? 
  1. När kommer statsrådet och regeringen att låta utreda det kommunalekonomiska utjämningssystemet i enlighet med riksdagens tillkännagivande?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-17 Överlämnad: 2022-01-19 Anmäld: 2022-01-20 Svarsdatum: 2022-02-01 Sista svarsdatum: 2022-02-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)