diskriminering av äldre

Interpellation 2002/03:387 av Brus, Sven (kd)

av Brus, Sven (kd)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:387

av Sven Brus (kd) till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av äldre

Antalet personer i Sverige över 65 år kommer inom två årtionden att nå upp till två miljoner. Med denna framtidsbild för ögonen krävs en politik som möter ett förändrat samhälles speciella behov. Former för att tillvara de möjligheter som ligger i denna utveckling behöver också utformas. Varje människa, oavsett ålder, måste ses som en individ med unika förutsättningar och som en resurs på olika områden. Många äldre upplever dock redan i dag att deras livserfarenhet och kunskaper inte tas till vara och därmed inte kommer samhället och nya generationer till godo. Det finns en risk att denna upplevelse förstärks i den kommande demografiska utvecklingen.

Inom arbetslivet är diskrimineringen av äldre påtaglig. Den faktiska pensionsåldern är sjunkande. Äldre personer har också stora svårigheter att komma tillbaka till arbetslivet efter långtidssjukskrivning eller arbetslöshet. Det finns forskning som visar att ålder inte avgör människors kapacitet. Äldres erfarenhet och kompetens gör dem i själva verket ofta till skickliga och konkurrenskraftiga yrkesutövare.

Vårdens köer till olika behandlingar drabbar särskilt äldre. På två årtionden har antalet vårdplatser mer än halverats. Bristen på vårdplatser tvingar ofta landstingen att föra över äldre svårt sjuka till den kommunala omsorgen som saknar tillräcklig kompetens och vårdresurser. Denna diskriminering av äldre är ett allvarligt avsteg från den nationella handlingsplan för äldrepolitiken som riksdagen enigt ställt sig bakom.

Den svenska lagstiftningen tar fortfarande inte upp diskriminering på grund av ålder. På nationell nivå arbetar i dag ingen myndighet med likabehandling oavsett ålder. Inom EU har åldersdiskrimineringen dock satts på dagordningen. I den stadga som antogs i Nice i december 2000 anges att diskriminering på grund av ålder ska vara förbjuden. Vidare sägs att unionen erkänner och respekterar de äldres rätt till ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet.

Olika andra former av diskriminering omfattas i dag av lagar och särskilda ombudsmän. När äldre i Sverige i dag utsätts för diskriminering sker detta dock utan möjlighet till prövning i en besvärsinstans utifrån just åldern som grund för diskriminering. Regeringen har sedan länge utlovat ett förslag om en diskrimineringslagstiftning som innefattar även äldre.

Min fråga till statsrådet blir därför:

När avser statsrådet att förelägga riksdagen ett förslag om förbud mot diskriminering på grund av ålder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-12 Anmäld: 2003-05-12 Besvarad: 2003-05-26 Sista svarsdatum: 2003-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.