Driftssäkerheten i kraftsystemet

Interpellation 2020/21:735 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det är grundläggande att säkerställa att tillräcklig produktionskapacitet finns och att beredskap finns på plats i händelse av extrem situation. Under lång tid har det svenska kraftsystemet präglats av hög elkvalitet och god driftsäkerhet, vilket är en följd av en robust produktionsapparat och goda marginaler gällande överföringskapacitet. Tyvärr har detta kommit att äventyras alltmer då energipolitiken utvecklats i en mer ideologisk inriktning där tilltron till närapå uteslutande väderberoende kraft dominerar.

I ett pressmeddelande från Svenska kraftnät under våren betonade man även att alla parter behöver anpassa sig till att flöden och elproduktion blir mer variabla för att fortsatt garantera hög driftssäkerhet i Sverige och angränsande grannländer.

Man meddelande även nyligen att överföringskapaciteten i sommar kommer att begränsas till och från i de mellersta och södra delarna av landet. I praktiken innebär det att marginalerna i elsystemet minskas ytterligare och att marknaden inte får tillgång till ledningarnas fulla kapacitet. Detta är något som återigen kommer att leda till stora prisskillnader, och elpriserna kan bli uppemot dubbelt så höga i södra Sverige. Men det orsakar framför allt en oro över driftssäkerheten i kraftsystemet.

Med anledning av det vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa driftssäkerheten i kraftsystemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-17 Överlämnad: 2021-05-17 Anmäld: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-06-01 Sista svarsdatum: 2021-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)