Effektiviteten i den statliga riskkapitalförsörjningen

Interpellation 2013/14:273 av Nilsson, Jennie (S)

av Nilsson, Jennie (S)

den 5 februari

Interpellation

2013/14:273 Effektiviteten i den statliga riskkapitalförsörjningen

av Jennie Nilsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Vårt mål är att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Då måste fler jobb skapas. Det kräver en aktiv näringspolitik – med insatser för stärkt samverkan, bättre innovationsklimat, bättre förutsättningar för att starta företag och att få dem att växa samt bättre förutsättningar för företagen att exportera och att exportera till allt större marknader. Vi socialdemokrater vill stärka Sveriges innovationsklimat och därmed skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram.

För att Sverige ska stå starkt i den internationella konkurrensen krävs en väl utvecklad tillgång till kapital. Studier har visat att Sverige i jämförelse med flera andra jämförbara länder har sämre tillgång till kapital under de allra tidigaste faserna, där behovet av finansieringsstöd är som störst.

Dagens statliga riskkapitalsystem är ineffektivt organiserat och behöver struktureras om. Det består av ett flertal aktörer som bitvis överlappar och konkurrerar med varandra. På grund av snäva låsningar till bransch eller geografiskt område används stora delar av kapitalet inte alls.

Regeringen har aviserat en omläggning av den statliga riskkapitalförsörjningen som inleddes med en hopslagning av Innovationsbron och Almi. I budgetpropositionen för 2014 aviserar man en ny riskkapitalfond för miljöinnovationer samtidigt som man utvidgat investeringsmandatet för Inlandsinnovation. Dessa förändringar riskerar att göra den statliga riskkapitalförsörjningen än mer komplicerad och tungrodd.

Den senaste tidens medieuppgifter om höga förvaltningskostnader för det statliga Inlandsinnovation och att bolaget investerar i företag som inte behöver riskkapital väcker också frågan om regeringen är förmögen att agera för en effektivare statlig riskkapitalförsörjning.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till näringsministern.

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att komma till rätta med problemen med ineffektiviteten inom den statliga riskkapitalförsörjningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-02-05 Anmäld: 2014-02-05 Besvarad: 2014-02-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)