Erkännande av färöiska körkort i Sverige

Interpellation 2019/20:197 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Det nordiska samarbetet har sedan 1952 bidragit till regionens sammanhållning och konkurrenskraft. Samarbetets ”drivmedel” är de nordiska ländernas gemensamma värderingar och vilja att uppnå resultat. Det är inget som kan tas för givet utan det kräver en kontinuerlig problemlösning gentemot gränshinder som kan uppstå.

Jag har tidigare frågat (2018/19:551) infrastrukturminister Tomas Eneroth om vilka åtgärder som behöver vidtas för att körkort som utfärdats på Grönland och Färöarna ska kunna erkännas i Sverige. I dag gäller att körkort från dessa självständiga områden inte är giltiga i Sverige efter 90 dagar.

I det svar (01271/TM) jag erhöll från statsrådet framhölls att frågan var komplex utifrån trafiksäkerhet och andra säkerhetsaspekter. Men statsrådet underströk också vikten av att främja mobilitet i hela Norden, och han informerade om att han uppvaktats av Färöarna och Grönland i saken.

Under Nordiska rådets session i Stockholm framträdde Sveriges samordningsminister Anna Hallberg och hade ett replikskifte med Färöarnas samordningsminister Kaj Leo Holm Johannesen. Diskussionen gällde just gränshinder, och den svenska samordningsministern fick frågan om möjligheterna att godkänna färöiska körkort. Hallberg erkände då att frågan varit föremål för beredning under en längre tid och tillade att hennes förståelse var att frågan fått status som olösbar, att problemet inte går att lösa.

Slutsatsen från samarbetsministern förvånar, då hon tillsammans med övriga nordiska samarbetsministrar i dokumentet Samarbetsministrarnas redogörelse om mobilitet och gränshinder till Nordiska rådets session 2019 anger erkännande av färöiska körkort som prioriterat och med statusmarkeringen grön. Denna statusmarkering indikerar att arbetet följer den process som respektive medlem satt upp för att få ett slutligt svar på huruvida hindret kommer att lösas eller inte.

Den färöiske samarbetsministern Holm Johannesen beklagade i replikskiftet Hallbergs svar men betonade vikten av att frågor som kan synas vara små och beröra få, ändå får sin lösning. Ministern fortsatte och tillade att förmågan att lösa till synes små frågor också avgör möjligheten att klara de större frågorna.

Det nordiska samarbetets vitalitet upprätthålls av kapaciteten att undanröja dess gränshinder. Färöiska körkort är nu erkända av samtliga övriga nordiska länder. Det är endast Sverige som sedan 2014, då frågan blev ett prioriterat gränshinder, hänvisar till att frågan är komplicerad och därmed inte går att lösa.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

  1. Drar statsrådet slutsatsen att frågan om erkännande av färöiska körkort i Sverige är olösbar?
  2. Har statsrådet för avsikt att, trots de uttalade svårigheter som uppges gälla gränshindret om färöiska körkort, ta några initiativ för att söka en lösning på problemet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Sista svarsdatum: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)