Grov kvinnofridskränkning

Interpellation 2015/16:747 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det tragiska fallet med Lotta har än en gång riktat ljuset mot behovet av ökat skydd för de personer som utsätts för allvarliga hot och grovt våld från närstående eller tidigare närstående. Oftast handlar det om en kvinna som utsätts av en man, men våldet finns i alla slags relationer. 

Det behövs både skärpt strafflagstiftning, förbättrade skyddsåtgärder och tydligare förväntningar på att dömda ska delta i behandlingsprogram. Varje gång en person dödas av en närstående trots att hotbilden varit känd på förhand behöver det också kunna tillsättas en oberoende haverikommission som granskar vilka åtgärder som rättsväsendet och övriga myndigheter vidtog och inte vidtog. I dag har Socialstyrelsen till ansvar att göra övergripande uppföljningar av myndigheters agerande i sådana fall. Granskningen får dock inte ta sikte på enskilda fall. 

Grov kvinnofridskränkning är ett mycket allvarligt brott och det är viktigt att detta också avspeglas i straffskalan motsvarar detta. Liberalerna anser att minimistraffet för grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning höjs till ett års fängelse. Den utvärdering av straffen för grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning som riksdagen uttalat sig för (bet. 2015/16:JuU18) behöver snarast komma till stånd. Regeringen har ännu inte redovisat hur den avser att verkställa riksdagens tillkännagivande, till exempel genom direktiv eller tilläggsdirektiv till utredare. 

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem med ett stort mörkertal. Många anmäler inte och därför visar statistiken inte hur omfattande detta egentligen är. Oberoende av detta är det viktigt att följa upp varför inte fler fall som trots allt anmälts av grov kvinnofridskränkning lett till åtal och att utvärdera lagstiftningens tillämpning.

Mot den bakgrunden har jag följande frågor till justitie- och migrationsministern:

​Delar ministern Liberalernas syn att minimistraffet för grov kvinnofridskränkning bör skärpas?

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta med anledning av riksdagens tillkännagivande om lagstiftningen om grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning?

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att utvärdera lagstiftningens effektivitet och förbättra stödet till kvinnor och män som utsätts för grova hot och grovt våld från närstående eller tidigare närstående?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-07-11 Överlämnad: 2016-07-12 Anmäld: 2016-08-25 Sista svarsdatum: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)