Hastighetssänkning på E14

Interpellation 2020/21:125 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Europaväg 14, eller E14, förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för bland annat turisttrafiken till och från fjällområdet och ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). E14 är också en viktig väg för skogsindustrierna, som har stora verksamheter längs med Norrlandskusten och använder E14 för att transportera råvara. E14 är en viktig transportnod för hela Sverige men är av ännu större vikt för alla oss som bor och lever i området kring vägen.

Det är bra att flera viktiga och nödvändiga investeringar pågår på E14. Det behöver fortfarande göras mer för att inte försämra transportmöjligheterna för gods och människor. Vägtransporter är många gånger det enda möjliga alternativet, inte minst när det gäller resande för människor. Vägstandarden på hela sträckan är varierande och saknar i princip mittseparering. Till följd av att E14 saknar mittseparering och till följd av ökande transportvolymer har Trafikverket aviserat att sänka hasigheten till max 80 kilometer per timme. På flera ställen är i dag maxhastigheten 90–100 kilometer per timme.

Ett beslut att sänka hastigheten på E14 skulle kraftigt försämra möjligheterna för människor att bo utanför större befolkningscentrum. I Sverige heter det att ”hela Sverige ska leva”, men sådana beslut som Trafikverket nu är på väg att fatta bidrar i stället till motsatsen. Beslut och fortsatta planer om sänkta hastigheter på våra Europa- och riksvägar i norra Sverige har pågått ett tag, men det måste få ett slut. Om trafiksäkerheten behöver höjas måste svaret handla om större investeringar i till exempel mittseparering eller bortbyggda plankorsningar. Om det ska vara möjligt för människor att bo och leva i hela Sverige måste också åtgärder vidtas för att göra det möjligt eller åtminstone inte för att försämra möjligheterna. Det är även värt att tillägga att samtliga berörda kommuner och regioner är brett överens över blockgränsen i denna fråga.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa sänkningen av maxhastigheten på E14?
  2. Om ministern inte avser att vidta några åtgärder för att stoppa sänkningen av maxhastigheten på E14, vad är motiven till det?
  3. Anser ministern att sänkt maxhastighet på E14 underlättar eller försvårar för människor och företag att leva och verka på landsbygden?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-12 Överlämnad: 2020-11-12 Anmäld: 2020-11-13 Svarsdatum: 2020-11-24 Sista svarsdatum: 2020-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)