Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor

Interpellation 2017/18:29 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen bereder i skrivande stund ett lagförslag om att göra det tillåtet att sätta upp så kallade viltkameror/åtelkameror utan tillståndsplikt. Detta kommer dock att innebära en upplysningsplikt gentemot allmänheten om att kameraövervakning sker och vem det är som är ansvarig för övervakningen, allt enligt 16 § kameraövervakningslagen. Detta är rimligt ur ett integritets- och tillsynsperspektiv men kan medföra risker för den enskilde jägaren som ska stå som ansvarig för den aktuella kameran. Hot och våld mot jägare har ökat och innebär i dag att riskerna att vara jägare blivit än mer påtagliga. Detta måste därför vägas in i hur märkning ska gå till vid exempelvis viltkameror.

Även fällor som placeras i naturen måste i Sverige vara märkta med namn och kontaktuppgifter till den fångstman som har placerat ut fällan och som är ansvarig för att vittja fällan vid bestämda tidpunkter. Även i dessa fall finns en växande risk för hot och våld gentemot de som bedriver viltvård på detta vis.

I Naturvårdsverkets jägarregister finns ett sjusiffrigt jägar-id på alla som löst jaktkort i Sverige. Att lösa jaktkort är ett krav för att få jaga. Det går genom registret att sammankoppla jägar-id med den enskilde jägaren. Skulle detta nummer accepteras som fullgod märkning av åtelkameror och kanske även av fällor skulle skyddet för den som är ansvarig för en åtelkamera eller en fälla blir bättre då man inte tvingas skriva alla sina kontaktuppgifter, inklusive personnummer, på en skylt ute i skogen. Detta kan också vara ett sätt att få fler att faktiskt märka sina fällor och kameror genom att det blir enklare att göra rätt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att jägar-id ska anses vara en fullgod identitetsmärkning på viltkameror/åtelkameror och fällor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-10-11 Överlämnad: 2017-10-12 Anmäld: 2017-10-13 Svarsdatum: 2017-10-27 Sista svarsdatum: 2017-10-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)