konkurrensen och elmarknadens utformning

Interpellation 2002/03:404 av Saarinen, Ingegerd (mp)

av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:404

av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Leif Pagrotsky om konkurrensen och elmarknadens utformning

Det är endast två typer av aktörer som kan påverka priset på fysisk el på spotmarknaden: producenterna som producerar och konsumenterna som konsumerar elen. Inga andra, eftersom el inte kan lagras.

Verklig konkurrens på elmarknaden kan alltså bara förekomma om konsumenterna är med och minskar sin förbrukning som ett alternativ till att producenterna ökar sin produktion. Balansen mellan produktion och konsumtion på elmarknaden skapas med hjälp av spotpriset.

För att etablera verklig konkurrens räcker det alltså med att nätbolagen levererar el till spotpris. Det behövs inga "elavtal" på en elmarknad med konkurrens. Priset bestäms på spotmarknaden och den levererade mängden med elmätaren. Konsumenten köper fysisk el genom att trycka på strömbrytaren!

När konsumenterna kan reagera på spotpriset så medverkar de i konkurrensen. Minskad förbrukning blir ett alternativ till ökad kraftproduktion och ett högre spotpris. Det är också utifrån spotpriset som konsumenterna bör avgöra om de ska köpa prisförsäkringar eller ej.

Små konsumenter med förhållandevis låga elkostnader och konsumenter som kan dra ned förbrukningen när spotpriset stiger borde inte ha något större behov av prisförsäkringar.

De flesta borde alltså nöja sig med att köpa spotel via nätbolaget. Många skulle anpassa förbrukningen till spotpriset. Pristopparna skulle bli lägre och dyr reservkraft skulle inte behövas i samma omfattning som på dagens elmarknad.

Det är framför allt konsumenter som förbrukar mer el när spotpriset är högt som borde ha ett behov av att köpa prisförsäkringar. Det betyder att de konsumenter som skapar ett kapacitetsbehov på elmarknaden också svarar för kostnaderna. Det är nämligen i första hand producenter som har reservkraft som kan sälja prisförsäkringar som skyddar mot höga spotpriser.

Vi får en effektiv elmarknad med minimalt krångel där kostnaderna fördelas på ett marknadsmässigt och rättvist sätt mellan olika konsumenter.

Vad är det egentligen för nytta med den nuvarande elmarknaden? Leverantörerna kan ju inte bidra till några pressade priser på spotmarknaden. Resultatet är det motsatta! Leverantörerna avskärmar konsumenterna från prisbildningen och konkurrensen. Det ledet till högre spotpriser!

I dag har vi dessutom ett avtalstvång på marknaden. Alla måste ha ett elavtal och en "elleverantör". Men nästan inga mindre konsumenter orkar välja. Framför allt inte år efter år. Folk i allmänhet köper uppgivet el till dyra priser, naturligtvis utan att anpassa förbrukningen till spotpriset. Det ökar behovet av dyr reservkapacitet.

Konsumenterna på dagens elmarknad blir standardmässigt pådyvlade någon form av "prisförsäkring" och betalar mycket mer för sin el än de borde. Systemet är som byggt för att kunna utnyttjas av leverantörerna. De mjölkar i dag den stora majoriteten av mindre konsumenter på pengar. Det är de minsta som får betala mest medan till exempel elvärmekonsumenter som skapar ett dyrt kapacitetsbehov på marknaden ofta har väsentligt lägre priser. På den nuvarande elmarknaden råder inte den minsta rättvisa mellan de konsumenter som orsakar kostnader och de som betalar.

Varför ska vi ha leverantörer på elmarknaden som inte bidrar till konkurrensen när elen i praktiken aldrig kan levereras av andra än nätbolagen?

Den nuvarande elmarknaden är utomordentligt konsumentovänlig, orättvis, hindrar konkurrensen och en effektiv resursanvändning. Den skapar skada @ inte nytta! Den är mycket komplicerad @ i onödan!

Jag vill därför fråga ministern:

Vad avser näringsministern att göra för att rätta till problemen på elmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-12 Anmäld: 2003-05-12 Besvarad: 2003-05-26 Sista svarsdatum: 2003-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.