Kvalitetskontroll av statens lärarutbildning

Interpellation 2014/15:721 av Roger Haddad (FP)

av Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Kvaliteten i den svenska lärarutbildningen är en återkommande fråga i utbildningsdebatten. Helt klart är just lärarutbildningen särskilt viktig med tanke på att de som examineras innehar Sveriges viktigaste uppdrag, nämligen att utbilda framtidens elever. Med tanke på de svenska skolresultatens utveckling och behovet av att höja kvaliteten visar allt fler studier och uppföljningar att det är just lärarens insatser i klassrummet som är helt avgörande. Därför blir lärarutbildningens upplägg, attraktionskraft men också genomströmning och resultat centrala att bevaka från samhällets sida.

Trots en omläggning av lärarutbildningen och vissa satsningar för att höja kvaliteten som påbörjades av Folkpartiet i alliansregeringen, och som delvis fortsätter under den nya regeringen, brottas utbildningen fortfarande med kvalitetsproblem och med svårigheten att locka fler meriterade studenter till yrket.

Under våren meddelade högskoleministern i ett interpellationssvar (interpellation 2014/15:525) att hon och regeringen inte avser att genomföra sina vallöften från 2014, det vill säga att införa lämplighetstest samt höja antagningspoängen för att antas via högskoleprovet. Då återstår att ta reda på vilka andra åtgärder regeringen och högskoleministern avser att vidta för att säkerställa att statens lärarutbildning håller hög kvalitet hela vägen. Här har även OECD och Riksrevisionen kommit med flera intressanta tankar som kan bidra i utvecklingsarbetet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Kommer statsrådet och regeringen att se över resursfördelningssystemet i syfte att säkerställa högre kvalitet?

Kommer statsrådet och regeringen att ge Universitetskanslersämbetet ett ökat uppdrag för att bättre hitta brister, exempelvis genom att se över etableringsprocessen för att bedriva utbildning?

Överväger statsrådet och regeringen att se över vilka lärosäten som i framtiden ska få bedriva lärarutbildning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-22 Överlämnad: 2015-06-22 Anmäld: 2015-06-23 Svarsdatum: 2015-08-27 Sista svarsdatum: 2015-09-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)