Nya föreskrifter för mediestöd

Interpellation 2020/21:672 av Jonas Andersson i Linghem (SD)

av Jonas Andersson i Linghem (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

För några veckor sedan beslutade Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, om nya kontroversiella föreskrifter för mediestöd. De nya föreskrifterna har väckt debatt och blivit massivt kritiserade av inte minst många tunga medieaktörer, men också av andra aktörer såsom politiker på nationell nivå.

Det förslag till föreskrifter som ursprungligen skickades ut på remiss till olika instanser ändrades i vissa avseenden innan det slutligen fattades beslut om, men delar av de skrivningar som har vållat kritik blev ändå verklighet. Skrivningarna i föreskrifterna har beslutats om av MPRT för att myndigheten önskar tolka skrivningar i mediestödsförordningen, som regeringen ansvarar för.

I mediestödsförordningen står det bland annat att en förutsättning för att erhålla stöd är att det handlar om ”allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet”. I de föreskrifter som MPRT sedan har beslutat om som ett led i att tolka uttrycket ”hög kvalitet” i förordningen menar myndigheten att medier som ”uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap” inte ska anses nå upp till kvalitetskriteriet.

Desinformation och vilseledande kring vetenskap är förvisso problematiska samhällsfenomen, men att statliga organ ska avgöra om medier desinformerar och agerar vilseledande kring vetenskap, och fördela stöd därefter, är problematiskt. Det handlar i detta fall inte om en typ av kvantitativa kriterier som är lättare att objektivt kunna förhålla sig till när beslut fattas, utan nu kommer det att ske mer kvalitativa bedömningar av medier vid tilldelning av stöd, vilket riskerar att öppna upp för mer godtycke och politisering när stödet ska beslutas om.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Ser ministern att det kan uppstå problem när en statlig myndighet ska göra kvalitativa bedömningar av mediers innehåll, såsom att bedöma om de desinformerar, och fördela mediestöd därefter, och hur avser ministern att agera för att i så fall motverka dessa problem?
  2. Hur avser ministern att agera för att tillse att de aktuella föreskrifterna inte påverkar mediefriheten negativt i Sverige?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-22 Överlämnad: 2021-04-22 Anmäld: 2021-04-23 Svarsdatum: 2021-05-04 Sista svarsdatum: 2021-05-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)