Planeringen för höghastighetsjärnväg

Interpellation 2019/20:476 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har för avsikt att säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor för sträckorna mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö stannar inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå.

Riksrevisionen har tidigare konstaterat: ”För att säkerställa att satsningar på ny infrastruktur är kostnadseffektiva ska alternativa och billigare åtgärder först övervägas. Planeringen av höghastighetsjärnväg har inte följt den principen. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att inte ta några nya beslut förrän planeringen har genomförts på rätt sätt.”

Trafikverket gavs den 25 juni i uppdrag att delredovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter, underlag för bland annat ställningstaganden kring fortsatt planeringsarbete och finansiering av utbyggnad av stambanor.

Trafikverket redovisade uppdraget (TRV 2020/73247) den 31 augusti och kunde konstatera: ”Trafikverkets bedömning är enligt ovan avsnitt att kostnaden för nya stambanor ligger i de övre spannen av tidigare redovisade kostnadsbedömningar. Det innebär att det kommer krävas stora och omfattande förändringar av systemet för att nå den kostnadsram på 205 miljarder kronor som detta uppdrag utgår ifrån.”

I Trafikverkets bedömningar ingår också att större förändringar av systemutformningen är nödvändiga. Med systemutformning avses stationsorter och stationslägen, eventuella bibanor och kopplingspunkter. Systemutformningen ger konsekvenser för kapacitet, restid, överflyttning (flyg till tåg) samt i förutsättningarna för kommersiell trafik. Förändringarna av systemutformningen bedöms medföra konsekvenser för den pågående planeringen och planläggningen hos såväl Trafikverket som kommuner och regioner.

Med Trafikverkets besked måste man således konstatera att två av våra tyngre myndigheter ifrågasätter det rimliga i nuvarande planering.

Med ledning av det framförda vill jag ställa följande frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Tänker ministern ta några initiativ med anledning av de bedömningar som Trafikverket gör i sin delredovisning?
  2. Utifrån Riksrevisionens bedömningar, anser ministern att det finns anledning att över huvud taget fortsätta med planeringsarbetet för en höghastighetsjärnväg?
  3. Har ministern för avsikt att ta initiativ till en bredare och mer långsiktig uppgörelse avseende en upprustning av befintliga järnvägar?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-17 Sista svarsdatum: 2020-09-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)