Slopandet av det kommunala vetot

Interpellation 2021/22:239 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns i dag krav på att etableringen aktivt ska tillstyrkas i den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot. Detta innebär att det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar fattas så nära medborgarna som möjligt, vilket är angeläget ur ett demokratiskt perspektiv.

Innan det kommunala vetot infördes 2009 rådde en ordning där uppförandet av vindkraftverk prövades enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Man såg ett behov av att förenkla processen och slippa dubbla prövningar. När förenklingar genomfördes och dubbelprövningen avskaffades infördes det kommunala vetot för att ett kommunalt inflytande skulle kvarstå med syftet att det uttryckligen inte skulle minska.

Trots denna förenkling tillsatte regeringen en utredning som skulle se över den nuvarande ordningen och som lade fram ett förslag om att slopa det kommunala vetot, vilket i stället ersätts av ett lokaliseringsbesked.

Förslaget har under hösten varit ute på remiss, och med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

Avser regeringen att gå vidare med förslaget om att slopa det kommunala vetot?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-21 Överlämnad: 2021-12-21 Besvarad: 2022-01-11 Anmäld: 2022-01-11 Sista svarsdatum: 2022-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)