Social sammansättning i skolklasser

Interpellation 2017/18:405 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin fattade nyligen beslut om att skicka en lagrådsremiss till Lagrådet innehållande ett förslag om social sammansättning i skolor och skolklasser. Enligt förslaget ska huvudmännen för skolorna samt rektorer få i uppdrag att aktivt verka för en allsidig social sammansättning i skolan och i undervisningsgrupperna – från grundskolan upp till gymnasieskolan.

Av det som hittills kommit fram finns det ingen definition av vad ”allsidig social sammansättning” innebär och hur den ska se ut. Eftersom det inte finns någon definition av hur den ska se ut och användas blir det naturligtvis svårt för både huvudmän och rektorer att veta vad de ska göra för att nå de mål som regeringen sätter upp.

Tyvärr framstår införandet av uppdraget till huvudmän och rektorer som ytterligare en symbolhandling som regeringen genomför i stället för att fokusera på skolans kunskapsuppdrag. Skolan behöver inte fler otydliga uppdrag och mål; i stället behövs mer fokus på kunskapsuppdraget.

Eftersom ”allsidig social sammansättning” hittills inte definierats behöver detta klargöras.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att klargöra definitionen av ”allsidig social sammansättning” inom skolans verksamhetsområden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Sista svarsdatum: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-03-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)