Statens stöd till Rett Center

Interpellation 2012/13:247 av Sandberg, Gunnar (S)

av Sandberg, Gunnar (S)

den 1 februari

Interpellation

2012/13:247 Statens stöd till Rett Center

av Gunnar Sandberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Rett Center i Östersund är en unik nationell resurs för patienter med Retts syndrom. Sedan 2003 har staten haft det grundläggande finansiella ansvaret. Detta har medfört att verksamheten utvecklats på ett för patientgruppen mycket betydelsefullt sätt, både avseende den kliniska verksamheten och forskningen.

Under den förra socialdemokratiska regeringen, 2002–2006, när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samarbetade lyftes Rett Centers bidrag in i statsbudgeten med stöd av en enig riksdag, vilket gjorde att verksamheten gavs en långsiktig planeringshorisont. Detta manifesterades särskilt tydligt av att bidraget gavs i form av ett rullande treårsstöd. Sedan den nya borgerliga regeringen tillträdde efter valet 2006 har statens stöd till Rett Center i statsbudgeten hanterats på följande sätt:

·       För 2007 och 2008 blev det ettåriga anslag till Rett Center utan vidare kommentar.

·       För 2009, 2010 och 2011 angavs ingen summa alls och bidraget hanterades inom ramen för övriga bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet, dock nämndes Rett Center som exempel på mottagare. Vidare angavs att dylika bidrag ska omprövas årligen för att säkerställa att statliga medel som utbetalas används väl och i enlighet med regeringens intentioner. Närmare villkor bestäms i kommande regleringsbrev.

·       För 2012 och 2013 nämns ingenting i budgeten. Bidrag betalades dock ut för 2012 med samma belopp som tidigare inom ramen för anslaget övriga bidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet. Besked om anslag för 2012 gavs strax före jul 2011.

Att gå från ett läge med treårsbidrag i statsbudgeten till att bidraget inte ens omnämns i budgeten innebär att långsiktigheten i statens ansvar urholkas radikalt. Anslaget har varit oförändrat sedan 2003. Långsiktigheten kräver att bidraget anpassas till kostnadsutvecklingen, vilket för 2013 innebär att medelsbehovet är 10 miljoner kronor.

Socialministern uttalade i en intervju med SVT i samband med sitt besök på Rett Center den 22 oktober 2008:

”Rett Center kan se framtiden an med tillförsikt – den behövs för en liten grupp som behöver den här specialiserade vården som inte kan erbjudas någon annanstans i vårt land, så jag är väldigt angelägen att de kan fortsätta sin verksamhet med samma höga nivå och med en forskningsanknytning som man har i dag.”

Socialministerns ord från 2008 har dock aldrig lett till några åtgärder som förbättrat situationen för Rett Center. I EU:s rådsrekommendationer från 2009 framhölls betydelsen av långsiktiga satsningar och därmed tillräckliga ekonomiska resurser.

När budgeten för 2012 skulle antas i riksdagen hösten 2011 uppmärksammades Rett Center. Av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU1 framgår att ”Rett Center, som är inriktat på patienter med Rett syndrom, är en viktig aktör. Rett Center har sedan 2001 fått ekonomiskt bidrag från staten. Bidraget har under de senaste åren uppgått till 7 miljoner kronor per år. Enligt uppgift till utskottet kommer bidraget att uppgå till 7 miljoner kronor även 2012. Bidraget ingår även i regeringens förslag till budgetram för 2013. Verksamhet och forskning på området måste långsiktigt säkras, enligt utskottets mening.”

Staten har ett särskilt ansvar för Rett Center, och vi socialdemokrater föreslog därför i vårt budgetalternativ att statsbidraget till Rett Center räknas upp till 10 miljoner för 2013 inom befintligt totalanslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Detta förslag röstades ned i samband med beslut om statsbudgetramarna. Beslutet om vilken nivå Rett Center ska få ligger i händerna på regeringen, och de kan välja att höja anslaget eller att inte göra det.

Föreningen Rett Syndrom i Sverige (RSIS) som organiserar anhöriga till personer med Retts syndrom vädjar i en skrivelse den 11 december 2012 till socialministern att hörsamma Rett Centers behov av ökade medel för att verksamheten ska kunna fortsätta. För denna patientgrupp är det enligt skrivelsen livsviktigt att Rett Center får fortsätta att bedriva sitt arbete med fokus på Retts syndrom. RSIS pekar på att det som Rett Center gör ligger väl i linje med de mål som uttalats i visioner och strategier. Den verksamhet som Rett Center bedriver borde till och med kunna stå modell för kommande nya center. Att inte få en långsiktig finansiering med argumentet att man vill avvakta beslut om nationella center vore enligt RSIS förödande. Risken är att den kompetens som nu finns på Rett Center utarmas. Och när väl frågan om nationella center blir verklighet är det enligt RSIS inte säkert att det går att finna den samlade kompetens som patientgruppen har tillgång till i dag.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till socialministern:

Vilka åtgärder är socialministern beredd att vidta för att säkra verksamheten vid Rett Center?

Vilka åtgärder är socialministern beredd att vidta för att säkra att bidragsgivningen uppfyller kravet på långsiktighet och anpassning till kostnadsutvecklingen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-01 Anmäld: 2013-02-01 Besvarad: 2013-02-19 Sista svarsdatum: 2013-02-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.