Stöd till kolkraftverk

Interpellation 2013/14:40 av Bolund, Per (MP)

av Bolund, Per (MP)

den 14 oktober

Interpellation

2013/14:40 Stöd till kolkraftverk

av Per Bolund (MP)

till statsrådet Peter Norman (M)

När USA:s president Barack Obama besökte Sverige i början av september enades Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och USA om ett gemensamt uttalande. En viktig del av detta var att Sverige tillsammans med de andra nordiska länderna ska sluta upp bakom USA och avsluta offentlig finansiering av kolkraftverk i andra länder, utom under sällsynta omständigheter. Vidare enades man om att arbeta för att även andra länder och multilaterala utvecklingsbanker ska anta samma policy.

Uttalandet är mycket betydelsefullt och glädjande. Samtidigt förpliktar det till handling både i den inhemska politiken och vad gäller påtryckningar på andra länder och de internationella investeringsbankerna.

Sverige har vid flera tillfällen röstat till förmån för sådant stöd genom utvecklingsbankerna, exempelvis EBRD. Nyligen ställde sig regeringen positiv till att bevilja lån till ett av världens största kolkraftverk i Sydafrika, så detta beslut är en markant och viktig förändring.

Men beslutet gäller inte bara offentlig finansiering genom utvecklingsbanker, utan även de investeringar och andra former av finansiering som sker direkt genom den svenska staten, särskilt vad gäller de tyska kolkraftverk som ägs av staten genom Vattenfall.

Mot bakgrund av detta vill jag veta vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att Sverige ska omsätta dessa löften i praktisk handling.

Därför frågar jag statsrådet följande:

På vilket sätt ska statsrådet säkerställa att Sveriges agerande i utvecklingsbankerna lever upp till det löfte som har getts?

Kommer Sverige att kräva förändringar i utvecklingsbankernas kriterier?

Kommer statsrådet och regeringen att ändra Vattenfalls direktiv så att nya investeringar i kolkraftverk avbryts?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-10-14 Anmäld: 2013-10-14 Besvarad: 2013-10-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)