Tågproblem i Mälardalen

Interpellation 2017/18:406 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen ålägger med kirurgisk precision skattehöjningar för de flesta transportslag, bortsett från tåget. Flygskatt, höjda bensinskatter, möjligt förbud mot diesel, planerad kilometerskatt och miljözoner. Listan kan göras lång på förbud och kostnadsökningar.

Tanken är att styra om transporter från väg till järnväg, men det är naivt att tro att trafik på spår ska vara ”the one and only” i ett glest befolkat, avlångt land. För att Sverige ska fungera är det avgörande att människor och företag kan känna sig trygga med tåget som transportmedel. Så är det inte i dag.

För den som pendlar till sitt arbete i Mälardalen är varje dag en ny osäkerhet – osäkerhet om att komma i tid till arbetet eller studierna och/eller hinna hem till sitt barn på förskolan innan personalen ska gå hem.

Mälardalens osäkra tågförbindelser hämmar tillväxten i en vardag som präglas av mobil oförutsägbarhet. Förseningar och inställda tåg till följd av signalfel, nedrivna kontaktledningar, spårspring, trasiga tåg, snö och löv, ja listan kan göras minst lika lång som listan över regeringens införda och planerade förbud och kostnadsökningar för övriga transportslag.

Arbetet med att ställa om till en hållbar framtid är av yttersta vikt, men vi kan samtidigt inte glömma bort alla de pendlare och resenärer som varje dag, här och nu, lever i verkligheten, en verklighet där frustration över stillastående tåg är en realitet.

Behoven av investeringar i och underhåll av järnväg är fortfarande stora. Det krävs dock mer än stora satsningar; pengarna måste också ut i spåren på ett effektivt sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att driftssäkra tågtrafiken i Mälardalen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-13 Sista svarsdatum: 2018-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.