Tillväxt och ökad operativ militär förmåga

Interpellation 2020/21:600 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige ska stärka sin försvarsförmåga både civilt och militärt. Bakgrunden är det försämrade omvärldsläget. Riksdagen har nyligen fattat beslut om en totalförsvarsproposition där försvaret av Sverige förstärks genom bland annat fler förband, mer ny materiel och mer personal. Det är naturligtvis bra men det behöver göras mer för att klara den beslutade tillväxten. En viktig del är möjligheterna för Försvarsmakten att öva, och en annan del handlar om rekrytering av personal till Försvarsmakten. Här finns förslag från bland annat Försvarsmakten, Ekonomistyrningsverket och Officersförbundet på åtgärder som skulle möjliggöra tillväxt och öka den militära operativa förmågan – förslag som inte omhändertas i den försvarspolitiska proposition som antagits.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

  1. Hur säkerställer ministern att försvarsbeslutet kan genomföras enligt den tidsplan som riksdagen beslutat om?
  2. Anser ministern att det finns det ytterligare åtgärder som måste vidtas för att säkra riksdagens beslut?
  3. Hur ser ministern på de förslag som bland annat Försvarsmakten och Officersförbundet för fram på att möjliggöra tillväxt och ökad operativ militär förmåga?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-25 Överlämnad: 2021-03-25 Anmäld: 2021-03-26 Svarsdatum: 2021-04-09 Sista svarsdatum: 2021-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)