Tonnageskatten

Interpellation 2018/19:180 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Redan 2006 lät alliansregeringen utreda en svensk tonnageskatt, och den 28 september 2016 fattade riksdagen äntligen beslut om att införa tonnageskatt den 1 januari 2017, efter att EU-kommissionen under sommaren hade godkänt det svenska tonnageskattesystemet.

Tonnageskatten har varit efterlängtad av sjöfartsbranschen, som därmed kan få större konkurrensfördelar och där fler fartyg kan läggas under svensk flagg.

Det ska dock betonas att de grundläggande krav som ställs utesluter stora och mycket viktiga rederisegment, exempelvis vår kustnära tankflotta. Det skulle därför vara bra om systemet utvecklas och blir mer inkluderande i framtiden, för rederiernas skull, för svenskt näringslivs och konkurrenskrafts skull samt för utvecklingen av det hållbara samhället. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern och regeringen att se över möjligheterna att utvidga tonnageskattesystemet? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-08 Överlämnad: 2019-04-09 Anmäld: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-30 Svarsdatum: 2019-05-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)