Väg 70 Särnaheden-Idre

Interpellation 2021/22:200 av Ulrik Bergman (M)

av Ulrik Bergman (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I den nyligen publicerade remissen av länsplanen för Dalarna som Region Dalarna har publicerat så konstateras att de beslutade medlen från riksdagen inte räcker för att göra prioriterade åtgärder i väginfrastrukturen. Ett exempel på detta rör väg 70 Särnaheden–Idre. Där konstaterar Trafikverket i sin analys att det är en sträcka som är ett riksintresse vilket innebär att den på regional nivå utgör en viktig funktion för kommunikation och förbindelse för norra Dalarna. ”Väg 70 ger möjligheter till både arbetspendling, turism och tunga transporter. Den aktuella sträckan begränsar dock förutsättningarna för regional utveckling om inte standardhöjande åtgärder genomförs.”

När nu de nya länsplanerna tagits fram så konstateras att Dalarna har haft en väldigt hög upparbetningsgrad under innevarande planperiod 2018–2021 (150 procent) vilket inneburit att vissa upparbetade medel räknas av kommande planperiod 2022–2033 och att detta i sin tur betyder att mindre medel kan ianspråktas till kommande planperiod för nya satsningar. Trafikverket har utifrån regeringens direktiv/uppdrag beslutat (den 2 juli 2021) att göra en avräkning i Dalarnas länsplan med 246 miljoner kronor för de fyra första åren i den nya planperioden. Den preliminära ekonomiska planeringsramen för Dalarna uppgår därför till 1 048 miljoner kronor för planperioden 2022–2033. Detta innebär en kraftig minskning av den tilldelade ekonomiska planeringsramen, framför allt för perioden 2022–2025, varför länsplanen blir tydligt baktung (2026–2033).

Samtidigt har regeringen aviserat satsningar på flera hundra miljarder i höghastighetsjärnväg över många år vilket inte kommer att bidra till att stärka befintlig infrastruktur och utveckla landsbygden i Sverige.

Många åkare som trafikerar den aktuella sträckan vittnar om att den är så smal att tunga fordon knappt kan mötas; där det som smalast är det runt sex meters vägbredd. Väg 70 trafikeras av tusentals vinterturister och även av tung trafik, till följd av rejäl byggboom i Idreområdet. En satsning på väg 70 Särnaheden–Idre bedöms kostnadsberäknas till 197,4 miljoner kronor i prisnivå 2019.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Kommer ministern att ta några initiativ för att länsplaner som haft god framdrift i sitt förverkligande inte ”drabbas” i påföljande planperiod genom att anslag räknas av i den nya planperioden?
  2. Avser ministern att agera för ett extra tillskott till länsplanen så att väg 70 Särnaheden–Idre kan breddas och bli trafiksäkrare under planperioden 2022–2033?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-09 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Svarsdatum: 2022-01-18 Sista svarsdatum: 2022-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)