Vargangrepp

Interpellation 2020/21:905 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Vargen är en bra simmare och springer mycket snabbt och effektivt. Under en natt kan den utan problem tillryggalägga 70 kilometer. Eftersom vargen är så rörlig kan den leva och jaga i ett område så stort som 200 till 2 000 kvadratkilometer. Ett sätt att skydda sig mot varg är genom att använda rovdjursavvisande stängsel. Under augusti månad har en varg härjat i Sjundareviret och attackerat och dödat många får. Länsstyrelsen uppmanar djurägare som har ägor mot vattnet att säkra sina hagar, då en av vargattackerna skedde i en beteshage belägen på en ö.

Stockholms skärgård är Sveriges största samt den näst största i Östersjön. Den sträcker sig från Arholma i norra delen av länet, cirka 150 kilometer (80 nautiska mil) utefter Upplands och Södermanlands kuster till Landsort i söder och i väst-östlig riktning från Stockholms fastland cirka 80 kilometer (43 nautiska mil) österut till i höjd med Svenska Högarna.

Sverige har antagit en livsmedelsstrategi i riksdagen som tydligt pekar på att livsmedelsproduktionen ska öka. Det förutsätter att fler kan starta och utöka sin djurproduktion.

Mina frågor till näringsminister Ibrahim Baylan är därför:

 

  1. Anser ministern att det är rimligt att en djurhållare ska behöva stängsla in vattenlinjen i alla beteshagar för att slippa undan rovdjursangrepp, och avser ministern att vidta åtgärder för att trygga skärgårdsborna i Stockholms län mot simmande vargar som i sin tur kan gå till angrepp?
  2. Avser ministern att vidta någon åtgärd som möjliggör en instängsling med strömförande rovdjursavvisande stängsel av hela Stockholms skärgård?
  3. Hur avser ministern att stödja djurhållare i Stockholms skärgård för att dessa ska kunna öka livsmedelsförsörjningen?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-09 Överlämnad: 2021-09-10 Anmäld: 2021-09-13 Svarsdatum: 2021-09-21 Sista svarsdatum: 2021-09-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)