Ytterligare regelförenklingar för ett ökat bostadsbyggande

Interpellation 2015/16:444 av Ewa Thalén Finné (M)

av Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Det råder i dag en skriande brist på bostäder, och larmrapporterna om bostadssituationen har på senare tid duggat tätt. En långvarig bostadsbrist har utvecklats till en akut bostadskris som kräver handling här och nu.

Regeringens tidigare mål om 250 000 nya bostäder fram till år 2020 var alldeles för lågt satt redan från start. Boverket uppskattar att det nu behövs över 700 000 bostäder fram till år 2025.

Arbetet för att få fram fler bostäder måste alltså växlas upp betydligt för att råda bot på situationen, och enligt en alldeles färsk sammanställning uppger nu 250 av landets 290 kommuner att det råder bostadsbrist i den egna kommunen.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Delar statsrådet bedömningen att det behövs ytterligare regelförenklingar för att komma till rätta med bostadssituationen och i så fall vilka?

Kommer statsrådet och regeringen att ta initiativ till några regelförändringar i närtid för att snabba på byggprocesserna och riva hinder för byggande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-29 Överlämnad: 2016-02-29 Anmäld: 2016-03-01 Svarsdatum: 2016-03-15 Sista svarsdatum: 2016-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)