Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1

kadep 1897:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1.

N:o 1.

Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af
tjensteman i Riksdagens kansli.

Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och vice talmän
samt kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit:

å kansliafdelning en :

en sekreterare och en registrator, hvilken sistnämnde äfven kommer
att bestrida kanslistgöromålen;

å try eker iafdelning en:

en föreståndare för denna afdelning, fyra korrekturläsare och fyra
motläsare;

hvilken åtgärd kanslideputerade få

till Riksdagens godkännande härigenom anmäla;

och hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med hvad vid föregående riksdagar
varit förhållandet, Riksdagen måtte medgifva, att, derest
omständigheterna det påkalla, ytterligare behöflige
tjenstemän å tryckeriafdelningen må, utan särskild
framställning till Riksdagen, kunna i stadgad ordning
antagas.

Stockholm den 21 januari 1897.

Alb. Anderson. Gustaf Berg. C. T. Odhner. Gustaf Svanberg.

Bih. till Rilesd. Prot. 1897. 10 Barn!. 2 Afd. 1 Haft. (N:o 1.)

I