Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1

kadep 1908:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1.

1

N:o 1.

Ank. till tryckeriafdelningen den 18 januari 1908, kl. 4 e. m.

Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande aftjänste
män i Riksdagens kansli.

Vid sammanträde denna dag hafva, i den ordning 80 § Riksdagsordningen
föreskrifver, till tjänstemän i Riksdagens kansli antagits:

Å kansliafdelningen: en sekreterare och en registrator, hvilken sistnämnde
äfven kommer att bestrida kanslistgöromålen;

å tryckeriafdelningen: en föreståndare för denna afdelning, sex korrekturläsare
och fyra motläsäre;

hvilken åtgärd kanslideputerade få

till Riksdagens godkännande härigenom anmäla;
och hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med hvad vid föregående riksdagar varit
förhållandet, Riksdagen måtte medgifva, att, därest
omständigheterna det påkalla, ytterligare behöflige
tjänstemän å tryckeriafdelningen må, utan särskild
framställning till Riksdagen, kunna i stadgad ordning
antagas.

Stockholm den 18 januari 1908.

Älb. Anderson. Gustaf Berg. B. Lindgren. Johan Widén.

Bill. till Rilcsd. Prof. 1908. 10 Samt. 2 Afd. 1 Raft. (N:o 1.)