Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 7

kadep 1918:1 - urtima

- urtima

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 7.

1

Nr 1.

Ankom till riksdagens kansli den 2 november 1918.

Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av
tjänstemän i riksdagens kansli.

Vid sammanträde innevarande dag, i den ordning 80 § riksdagsordningen
föreskriver, hava till tjänstemän i riksdagens kansli antagits:

å kansliavdelningen: en sekreterare, vilken tillika skalle bestrida
registratorsgöromålen inom riksdagens kansli;

å tryckeriavdelningen: en föreståndare för denna avdelning, fyra
korrekturläsare, därav en med skyldighet att biträda föreståndaren med
kontroll och bokföring av tryckeriräkningar samt registrering och i mån
av behov även expedition, samt fyra motläsare;
vilken åtgärd kanslideputerade få

till riksdagens godkännande härigenom anmäla.

Tillika hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med vad vid föregående riksdagar
varit förhållandet, riksdagen måtte medgiva, att, därest
Bihang till urtima riksdagms protokoll 1918. 15 samt. 2 avd. lhäft. (Nr 1.) 1

Riksdagens kunslideputerades memorial Nr 1.

omständigheterna det påkalla, ytterligare behövliga
tjänstemän inom riksdagens kansli må, utan särskild
framställning till riksdagen, kunna i stadgad ordning
antagas.

Stockholm den 1 fiovember 1918.

Hugo Fahlén. Karl Stenström. Axel Rune.

STOCKHOLM, ISAAC MAKCTTS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.