Riksdagens kanslideputerades memorial Nr J

kadep 1918:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr J.

1

Nr 1.

»

Ankom till riksdagens kansli den 25 februari 1918 kl. 2 e. m.

Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av
tjänstemän i riksdagens kansli.

Vid sammanträden den 19 nästlidne januari och innevarande dag,
i den ordning 80 § riksdagsordningen föreskriver, hava till tjänstemän
i riksdagens kansli antagits:

å kansliavdelningen: en sekreterare samt en kanslist och registrator,
vilken sistnämnde dock ej skulle tillträda sin befattning förrän den
1 nästkommande mars, intill vilken dag sekreteraren bestrider registratorsgöromålen; å

tryckeriavdelningen: en föreståndare för denna avdelning, sex korrekturläsare,
därav en med skyldighet att biträda föreståndaren med
kontroll och bokföring av tryckeriräkningar samt registrering och i mån
av behov även expedition, samt fyra inotläsare;

vilken åtgärd kanslideputerade få

till riksdagens godkännande härigenom anmäla.

Tillika hemställa kanslideputerade,

att, i likhet med vad vid föregående riksdagar
varit förhållandet, riksdagen måtte medgiva, att, därest

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 saml. 2 avd. 1 käft. (Nr 1.)

2

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1.

omständigheterna det påkalla, ytterligare behövliga
tjänstemän å tryckeriavdelningen må, utan särskild
framställning till riksdagen, kunna i stadgad ordning
antagas.

Stockholm den 22 februari 1918.

Hugo Fahlén. Karl Stenström. Carl Hederstierna.

Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget 1918.