Fredag den 17 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:77

Kammarens föredragningslistor

2022/23:77

Fredagen den 17 mars 2023

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 24 februari

 

 

Avsägelse

 

2

Bassem Nasr (MP) som ersättare i riksdagen fr.o.m. den 10 april

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2022/23:32 Torsdagen den 16 mars

MJU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2022/23:259 av Rebecka Le Moine (MP)
Ett globalt naturavtal

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

5

2022/23:92 Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 mars

FiU

 

Skrivelse

 

6

2022/23:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

UU


 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

 

7

2022/23:2342 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

SoU

8

2022/23:2343 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)

SoU

9

2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. (C)

SoU

 

EU-dokument

 

10

COM(2023) 126 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/413 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 maj 2023

JuU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

11

2022/23:247 av Tomas Kronståhl (S)
Åtgärder för att rädda strömmingen i Östersjön

 

 

Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

12

2022/23:206 av Thomas Morell (SD)
Underhållet av vintervägar

 

13

2022/23:240 av Jim Svensk Larm (S)
Arbetslivskriminalitet inom byggbranschen

 

14

2022/23:241 av Patrik Jönsson (SD)
Trafikverkets marknadsanpassade planering av kapacitet
2022/23:245 av Daniel Helldén (MP)
Planering av järnvägsunderhåll

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.