Fredag den 22 april 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:97

Föredragningslista

2015/16:97

Fredagen den 22 april 2016

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

1

RiR 2016:3 Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

2

2015/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015

UU

 

EU-dokument

 

3

KOM(2016) 198 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 juni 2016

CU

 

Interpellationssvar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

4

2015/16:490 av Fredrik Schulte (M)
En mer jämställd asylpolitik

 

5

2015/16:535 av Jörgen Warborn (M)
Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

6

2015/16:536 av Allan Widman (L)
Vikten av svensk flygmotorkompetens

 

7

2015/16:549 av Kerstin Lundgren (C)
Fördjupat militärt samarbete med Finland

 

 

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

8

2015/16:454 av Kerstin Lundgren (C)
Samarbetet med AWEPA

 

9

2015/16:528 av Karin Enström (M)
FN-ambassadörernas besök

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

10

2015/16:542 av Sten Bergheden (M)
Vapendirektivet

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

11

2015/16:537 av Olof Lavesson (M)
Renovering av Kungliga Operan

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.