Fredag den 5 juni 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:133

Föredragningslista

2019/20:133

Fredagen den 5 juni 2020

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

1

2019/20:172 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 juni

SoU

 

EU-dokument

 

2

COM(2020) 220 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

FöU

3

COM(2020) 223 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

SoU

4

COM(2020) 404 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

FiU

5

COM(2020) 405 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

SoU

6

COM(2020) 407 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1601 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

UU

7

COM(2020) 408 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

FiU

8

COM(2020) 409 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

FiU

9

COM(2020) 447 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

AU

10

COM(2020) 451 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

NU

11

COM(2020) 452 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

NU

12

COM(2020) 459 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning, Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 juli 2020

FiU

13

COM(2020) 460 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

NU

14

COM(2020) 461 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 juli 2020

UU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

15

2019/20:407 av Dennis Dioukarev (SD)
Prioritering av elever vid skolval

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.