Onsdag den 15 december 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:46

Föredragningslista

2021/22:46

Onsdagen den 15 december 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 24 november

 

 

Avsägelse

 

2

Karolina Skog (MP) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 11 januari 2022

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Marie Granlund (S) som ledamot i konstitutionsutskottet

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

4

Jennie Nilsson (S) som vice ordförande i näringsutskottet fr.o.m. den 14 december

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2021/22:137 av Lars Beckman (M)
Ökad matchning på arbetsmarknaden

 

6

2021/22:145 av Arin Karapet (M)
Gränspolisens tekniska utrustning

 

7

2021/22:153 av Kjell Jansson (M)
Återinförd fastighetsskatt

 

8

2021/22:185 av Thomas Morell (SD)
Brister i vinterväghållningen

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

9

2021/22:67 Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 14 januari

SfU

10

2021/22:68 Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 14 januari

KU

11

2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 14 januari

SoU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

 

12

2021/22:4334 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

13

2021/22:4335 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU

14

2021/22:4336 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

15

2021/22:4337 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

MJU

16

2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. (MP)

MJU

 

EU-dokument

 

17

COM(2021) 731 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 mars 2022

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2021/22:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1 res. (SD)

19

Bet. 2021/22:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

20

Bet. 2021/22:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

21

Bet. 2021/22:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

2 res. (C, L)

 

Socialutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4 res. (S, V, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (S, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

24

Bet. 2021/22:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (C)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

25

Bet. 2021/22:KU6 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

8 res. (M, SD, C, L)

 

Gemensam debatt bet. 2021/22:AU2 och 2021/22:AU6

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2021/22:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

27

Bet. 2021/22:AU6 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

26 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2021/22:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1 res. (V)

29

Bet. 2021/22:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

30

Bet. 2021/22:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.