Onsdag den 15 september 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:3

Föredragningslista

2021/22:3

Onsdagen den 15 september 2021

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

______________________________________________________________________________

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2020/21:900 av Niklas Wykman (M)
En ny bankskatt

 

3

2020/21:903 av Jan Ericson (M)
Det svenska skattetrycket

 

4

2020/21:904 av Jan Ericson (M)
Valuta för skattepengarna

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2020/21:FPM147 EU:s ståndpunkt vid översyn av regelverket för exportkrediter för kolkraftsrelaterade projekt COM(2021) 418

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2020/21:221 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

SoU

7

2020/21:222 Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

JuU

8

2020/21:224 Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

FöU

 

Skrivelse

 

9

2020/21:223 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

MJU

 

EU-dokument

 

10

COM(2021) 551 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen, beslut (EU) 2015/1814 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och förordning (EU) 2015/757
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

MJU

11

COM(2021) 552 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller luftfartens bidrag till unionens mål om minskade utsläpp från hela ekonomin och ett lämpligt genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

MJU

12

COM(2021) 554 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2018/841 vad gäller omfattning, förenkling av regler för efterlevnadskontroll, fastställande av medlemsstaternas mål för 2030 och åtaganden för att kollektivt uppnå klimatneutralitet 2035 i sektorn för markanvändning, skogsbruk och jordbruk, och (EU) 2018/1999 vad gäller förbättrad övervakning, rapportering, uppföljning av framsteg och översyn
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

MJU

13

COM(2021) 556 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon i linje med unionens höjda klimatambitioner
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

MJU

14

COM(2021) 557 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG vad gäller främjande av energi från förnybara energikällor och om upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

NU

15

COM(2021) 558 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

NU

16

COM(2021) 559 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

TU

17

COM(2021) 562 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport och om ändring av direktiv 2009/16/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

TU

18

COM(2021) 563 Förslag till rådets direktiv om en omstrukturering av unionsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

SkU

19

COM(2021) 564 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

SkU

20

COM(2021) 567 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller anmälan av kompensation i samband med en global marknadsbaserad åtgärd för luftfartygsoperatörer som är baserade i unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

MJU

21

COM(2021) 571 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/1814 vad gäller det antal utsläppsrätter som ska placeras i reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem för växthusgaser fram till 2030
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

MJU

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.