Onsdag den 22 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:136

Föredragningslista

2021/22:136

Onsdagen den 22 juni 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Avslutning och avtackning av ledamöter som inte kandiderar

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 1 juni

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2021/22:73 Torsdagen den 16 juni

FiU

 

Anmälan om faktapromemoria

 

3

2021/22:FPM103 Revidering av EU:s budgetförordning COM(2022) 184, COM(2022) 223

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2021/22:259 Åtgärder för att förhindra illegal handel via post
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 3 oktober
Kammaren har beslutat att behandlingen av detta ärende får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod

TU

5

2021/22:263 Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 3 oktober
Kammaren har beslutat att behandlingen av detta ärende får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod

TU

 

Skrivelser

 

6

2021/22:241 Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 3 oktober

FiU

7

2021/22:265 Riksrevisionens rapport om fastighetsbildningen i Sverige
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 3 oktober
Kammaren har beslutat att behandlingen av detta ärende får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod

CU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:245 Höjd skatt på alkohol och tobak

 

8

2021/22:4772 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

9

2021/22:4773 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

10

2021/22:4774 av Helena Vilhelmsson och Per Åsling (båda C)

SkU

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2021/22:CU29 Vägar till hållbara vattentjänster

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

12

Bet. 2021/22:CU30 Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

 

13

Bet. 2021/22:CU31 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

 

14

Bet. 2021/22:CU35 Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

3 res. (C, V)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2021/22:TU18 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

2 res. (C, L)

16

Bet. 2021/22:TU20 Klampning av fordon

2 res. (S, V, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

17

Bet. 2021/22:UU21 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2021/22:MJU31 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

6 res. (M, SD, KD, L, MP)

19

Bet. 2021/22:MJU30 Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

6 res. (M, SD, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2021/22:JuU46 Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda

1 res. (S, V)

21

Bet. 2021/22:JuU51 En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen

1 res. (S, V, MP)

22

Bet. 2021/22:JuU52 Rättelse i rättegångsbalken

 

 

Skatteutskottets utlåtande

 

23

Utl. 2021/22:SkU34 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

 

 

Konstitutionsutskottets utlåtande

 

24

Utl. 2021/22:KU45 Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2021/22:FiU41 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

26

Bet. 2021/22:FiU49 Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (S, C, V, MP)

27

Bet. 2021/22:FiU50 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (MP)

28

Avslutning och avtackning av ledamöter som inte kandiderar

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

29

2021/22:521 av Tobias Andersson (SD)
Genomförandet av en nationell folkräkning

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

30

2021/22:475 av Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder för att stödja offer för sexuellt våld i Ukraina

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

31

2021/22:492 av Hans Rothenberg (M)
Konkurrenskraften för den svenska sjöfarten

 

32

2021/22:487 av Thomas Morell (SD)
Underhåll på befintliga vägar och järnvägar

 

33

2021/22:488 av Patrik Jönsson (SD)
Det slitna järnvägsnätet

 

34

2021/22:508 av Anders Åkesson (C)
Dispenshantering för mobilkranar

 

35

2021/22:534 av Jasmin Farid (M)
Nya parkeringsregler för elsparkcyklar

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

36

2021/22:513 av Julia Kronlid (SD)
Behov av kraftfulla åtgärder för att stoppa välfärdsbrottslighet

 

 

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

37

2021/22:511 av Joar Forssell (L)
Avräkning på demokratibiståndet för flyktingar från Ukraina

 

 

Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

38

2021/22:490 av Johan Hultberg (M)
Initiativ för att ge det nordiska samarbetet en pånyttfödelse

 

 

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

39

2021/22:482 av Richard Jomshof (SD)
Ett förbud mot muslimska friskolor

 

40

2021/22:494 av Alexandra Anstrell (M)
Idrottsgymnasier

 

41

2021/22:495 av Alexandra Anstrell (M)
Beslut gällande idrottsgymnasium

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

42

2021/22:504 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Målet för energipolitiken
2021/22:505 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Likvärdiga konkurrensvillkor på elmarknaden

 

43

2021/22:533 av Mikael Eskilandersson (SD)
Obligatoriska solpaneler på hyreshus

 

44

2021/22:542 av Jan Ericson (M)
Risken för energibrist i Sverige

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.