Onsdag den 24 april 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:80

Föredragningslista

2018/19:80

Onsdagen den 24 april 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 3 april

 

 

Avsägelse

 

2

Cecilia Renfors som justitieombudsman fr.o.m. den 5 augusti

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

3

2018/19:79 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

MJU

 

Skrivelser

 

4

2018/19:101 Årsredovisning för staten 2018

FiU

5

2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

TU

6

2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

UU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2018/19:UU7 Interparlamentariska unionen (IPU)

 

8

Bet. 2018/19:UU11 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2018/19:JuU10 Polisfrågor

86 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2018/19:JuU13 Kriminalvårdsfrågor

26 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

11

Bet. 2018/19:SoU15 Frågor om psykisk ohälsa

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2018/19:UbU8 Grundläggande om utbildningen

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

13

Bet. 2018/19:UbU9 Lärare och elever

51 res. (M, SD, C, V, KD, L)

14

Bet. 2018/19:UbU10 Övergripande skolfrågor

49 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2018/19:KU26 Offentlighet, sekretess och integritet

5 res. (M, V, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

16

Bet. 2018/19:UU5 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

17

Bet. 2018/19:KrU14 Public service-frågor

8 res. (M, SD, C, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

18

Bet. 2018/19:TU11 Yrkestrafik och taxi

18 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Civilutskottets betänkande

 

19

Bet. 2018/19:CU14 Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

3 res. (M, SD, L)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2018/19:KU24 Minoritetsfrågor

6 res. (V, L)

21

Bet. 2018/19:KU25 Valfrågor

10 res. (SD, C, V, L)

22

Bet. 2018/19:KU31 Kommunala och regionala frågor

12 res. (M, SD, C, KD, L)

23

Bet. 2018/19:KU35 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

3 res. (SD, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

24

Bet. 2018/19:AU11 Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen

 

 

Socialutskottets betänkande

 

25

Bet. 2018/19:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor

75 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Kulturutskottets betänkande

 

26

Bet. 2018/19:KrU15 Civila samhället inklusive trossamfund

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

27

Bet. 2018/19:MJU11 Djurskydd

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.