Onsdag den 26 oktober 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:14

Föredragningslista

2022/23:14

Onsdagen den 26 oktober 2022

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

Avsägelser

 

2

Rasmus Ling (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet och som suppleant i justitieutskottet 

 

3

Jan Riise (MP) som ledamot i civilutskottet

 

4

Gulan Avci (L) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet 

 

5

Hans Wallmark (M) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

 

6

Johan Hultberg (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

7

Mattias Karlsson i Luleå (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

8

Lars Püss (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

9

Jan Riise (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet 

 

10

Rasmus Ling (MP) som ledamot i justitieutskottet 

 

11

Katarina Luhr (MP) som ledamot i civilutskottet

 

12

Camilla Mårtensen (L) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet 

 

13

Johan Hultberg (M) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

 

14

Lars Püss (M) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

 

15

Alexandra Anstrell (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

16

John E Weinerhall (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

17

Lars Johnsson (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

18

RiR 2022:21 Spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

SfU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

19

COM(2022) 526 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kompetens 2023
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 december 2022

UbU

20

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 20-21 oktober kl.13.00

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkande

 

21

Bet. 2022/23:SkU2 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

3 res. (S, V, MP)

 

Justitieutskottets betänkande

 

22

Bet. 2022/23:JuU4 Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.