Onsdag den 27 januari 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:59

Föredragningslista

2015/16:59

Onsdagen den 27 januari 2016

Kl.

09.00

 

Val

 

ca 09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val av justitieombudsman

 

1

Konstitutionsutskottet har föreslagit Stefan Holgersson

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Jamal Mouneimne (S) som ersättare fr.o.m. den 28 januari t.o.m. den 30 april under Katarina Köhlers (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Jamal Mouneimne (S) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. den 28 januari t.o.m. den 30 april under Katarina Köhlers (S) ledighet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2015/16:18 Tisdagen den 26 januari

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2015/16:83 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

JuU

6

2015/16:84 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

CU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2015/16:AU4 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

2 res. (SD, V)

 

Civilutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2015/16:CU11 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

 

9

Bet. 2015/16:CU10 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

1 res. (S, MP, V)

 

Justitieutskottets utlåtande

 

10

Utl. 2015/16:JuU26 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv

1 res. (SD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

11

Bet. 2015/16:UU9 FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

4 res. (M, V, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.