Onsdag den 8 december 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:41

Föredragningslista

2021/22:41

Onsdagen den 8 december 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 17 november

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2021/22:134 av Jens Holm (V)
Vägslitageavgift

 

3

2021/22:152 av Niklas Wykman (M)
Skatter och tillväxt

 

4

2021/22:161 av Niklas Wykman (M)
Fastighetsskatten

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2021/22:FPM19 Förordning om fiskemöjligheter i Nordostatlanten och i vissa andra vatten utanför unionen för 2022 COM(2021) 661

MJU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

6

COM(2021) 753 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 februari 2022

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2021/22:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

8

Bet. 2021/22:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

9

Bet. 2021/22:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

11 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialutskottets betänkande

 

11

Bet. 2021/22:SoU8 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (V)

 

Justitieutskottets betänkande

 

12

Bet. 2021/22:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1 res. (M)

 

Utrikesutskottets betänkande och utlåtande

 

13

Bet. 2021/22:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1 res. (V)

14

Utl. 2021/22:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2022

1 res. (V)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2021/22:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2 res. (M, SD, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2021/22:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.