Onsdag den 8 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:71

Kammarens föredragningslistor

2022/23:71

Onsdagen den 8 mars 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 15 februari

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 28 till 29 i miljö- och jordbruksutskottet

 

3

Från 87 till 88 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleanter

 

4

Anders Karlsson (C) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

5

Magnus Resare (M) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

6

2022/23:222 av Anna Wallentheim (S)
Barnkonventionen och kriminalpolitiken

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

7

RiR 2023:3 Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2022

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

8

2022/23:65 Ett likviditetsverktyg för fonder

FiU

9

2022/23:66 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

SfU

10

2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning

CU

 

Redogörelser

 

11

2022/23:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022

UU

12

2022/23:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2022

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:59 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

 

13

2022/23:2337 av Rickard Nordin (C)

NU

14

2022/23:2338 av Marielle Lahti (MP)

NU

 

EU-dokument

 

15

COM(2022) 677 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och direktiv (EU) 2019/904 och om upphävande av direktiv 94/62/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 april 2023

MJU

16

COM(2023) 71 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG vad gäller gränsvärdena för bly och dess oorganiska föreningar och för diisocyanater
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 april 2023

AU

17

COM(2023) 74 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Nordmakedonien
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 april 2023

UU

18

COM(2023) 98 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller den digitala märkningen av EU-gödselprodukter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 april 2023

MJU

19

COM(2023) 122 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda regler för humanläkemedel som är avsedda att släppas ut på marknaden i Nordirland
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 maj 2023

SoU

20

COM(2023) 124 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda regler om införsel till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket av vissa sändningar av detaljhandelsvaror, växter för plantering, utsädespotatis, maskiner och vissa fordon som har använts för jordbruks- eller skogsbruksändamål samt om förflyttning utan kommersiellt syfte av vissa sällskapsdjur till Nordirland
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 maj 2023

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2022/23:MJU8 Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

 

22

Bet. 2022/23:MJU7 Vattenvård

31 res. (S, SD, M, V, C, KD, MP, L)

23

Bet. 2022/23:MJU6 Kemikaliepolitik

19 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

24

Bet. 2022/23:UbU4 Förskolan

10 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2022/23:TU4 Infrastrukturfrågor

50 res. (S, SD, V, C, MP)

26

Bet. 2022/23:TU5 Kollektivtrafikfrågor

19 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2022/23:FiU19 Några frågor om försäkring och tjänstepension

 

28

Bet. 2022/23:FiU28 Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer

 

29

Bet. 2022/23:FiU29 Riksrevisionens rapport om regeringens underlag till riksdagen under pandemin

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2022/23:CU7 Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

15 res. (S, SD, V, C)

31

Bet. 2022/23:CU9 Fastighetsrätt

9 res. (S, SD, V, C, MP)

32

Bet. 2022/23:CU11 Associationsrätt

9 res. (SD, C, MP)

33

Bet. 2022/23:CU15 Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

34

Bet. 2022/23:SfU12 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden

 

 

Socialutskottets betänkande

 

35

Bet. 2022/23:SoU8 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

3 res. (S, V, C, MP)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

36

Bet. 2022/23:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga

12 res. (S, V, C, MP)

37

Bet. 2022/23:KrU5 Civila samhället, inklusive trossamfund

17 res. (S, SD, C, MP)

38

Bet. 2022/23:KrU6 Kulturarvsfrågor

25 res. (S, SD, C, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.