Tisdag den 13 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:37

Föredragningslista

2022/23:37

Tisdagen den 13 december 2022

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debatten slut, dock tidigast kl. 15.30

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 22 november

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2022/23:79 av Mikael Damberg (S)
Barnbidrag

 

3

2022/23:101 av Fredrik Olovsson (S)
Beslut om nedläggning av kablar

 

4

2022/23:109 av Richard Jomshof (SD)
En neutral polisuniform

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2022/23:FPM25 Förordning om datainsamling och datadelning avseende korttidsuthyrning av boende COM(2022) 571

NU

6

2022/23:FPM26 Meddelande om gödselmedel COM(2022) 590

MJU

7

2022/23:FPM27 Meddelande om inriktningen för en reform av EU:s ekonomiska styrning COM(2022) 583

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

8

Bet. 2022/23:FiU11 Höständringsbudget för 2022

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

9

Bet. 2022/23:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

 

 

Ärende för avgörande efter debattens slut, dock tidigast kl. 15.30

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2022/23:UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

 

Ärende för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

11

Bet. 2022/23:FiU1 Statens budget 2023 – Rambeslutet
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

8 res. (S, V, C, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

12

2022/23:55 av Alexandra Völker (S)
Åtgärder mot Iran

 

13

2022/23:65 av Jacob Risberg (MP)
Vapenexport till Turkiet

 

 

Statsrådet Anna Tenje (M)

 

14

2022/23:66 av Åsa Eriksson (S)
Försäkringskassans resurser

 

15

2022/23:67 av Åsa Eriksson (S)
Absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen

 

16

2022/23:72 av Zara Leghissa (S)
Rättvist karensavdrag

 

17

2022/23:80 av Kalle Olsson (S)
Beredskapen vid Försäkringskassan

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

18

2022/23:71 av Sofia Skönnbrink (S)
Den svenska djurskyddskontrollen

 

19

2022/23:77 av Malin Larsson (S)
Nya, moderna växtförädlingstekniker och deras möjligheter

 

 

Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

20

2022/23:62 av Annika Hirvonen (MP)
Åtgärder mot att ukrainska flyktingar tvingas till prostitution

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.