Tisdag den 22 mars 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:85

Föredragningslista

2021/22:85

Tisdagen den 22 mars 2022

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 28 februari och tisdagen den 1 mars 

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Jasmin Farid (M) fr.o.m. den 23 mars t.o.m. den 1 augusti under Magdalena Schröders (M) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Jasmin Farid (M) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 23 mars t.o.m. den 1 augusti under Magdalena Schröders (M) ledighet

 

 

Meddelande om frågestund

 

4

Torsdagen den 24 mars kl. 14.00

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars

 

5

Tisdagen den 29 mars kl. 13.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

6

2021/22:41 Torsdagen den 17 mars

SoU

 

Anmälan om faktapromemorior

 

7

2021/22:FPM68 Gemensamt meddelande om en EU-strategi för rymdtrafikledning JOIN(2022) 4

UbU

8

2021/22:FPM69 Förordning om inrättande av Europeiska unionens program för säker konnektivitet COM(2022) 57

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:128 Nya regler för organdonation

 

9

2021/22:4448 av Lina Nordquist m.fl. (L)

SoU

10

2021/22:4460 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets utlåtande

 

11

Utl. 2021/22:JuU48 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2021/22:SfU21 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022

1 res. (V)

13

Bet. 2021/22:SfU14 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

6 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2021/22:SfU16 Utlänningar i Sverige utan tillstånd

3 res. (S, SD, V, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2021/22:SoU27 Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2 res. (V, KD)

16

Bet. 2021/22:SoU20 Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten

1 res. (M, C, KD, L)

17

Bet. 2021/22:SoU21 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

4 res. (S, M, C, V, KD, L)

18

Bet. 2021/22:SoU36 Vårdfrågor

2 res. (S, V, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2021/22:KU32 Minoritetsfrågor

20 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2021/22:SkU19 Sänkt energiskatt på bensin och diesel

1 res. (MP)

21

Bet. 2021/22:SkU18 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

1 res. (C)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:UbU21 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärende för debatt
avgörs onsdagen den 23 mars kl. 16.00

 

 

Civilutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:CU33 Den nationella planen för omprövning av vattenkraft

1 res. (S, V, L, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

24

2021/22:319 av Adam Marttinen (SD)
Inre utlänningskontroller

 

25

2021/22:342 av Markus Wiechel (SD)
Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet

 

26

2021/22:365 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst
2021/22:366 av Ludvig Aspling (SD)
Regeringens bemötande av kampanjen mot socialtjänsten

 

 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

27

2021/22:385 av Lotta Olsson (M)
Ökat kvinnligt företagande

 

28

2021/22:390 av Alexander Christiansson (SD)
Regelbördan för småföretag

 

 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

29

2021/22:391 av Tobias Andersson (SD)
Svensk kultur

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.