Tisdag den 22 november 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:24

Föredragningslista

2022/23:24

Tisdagen den 22 november 2022

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

1

2022/23:10 Torsdagen den 17 november

KU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2022/23:33 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Ett effektivt bistånd

 

3

2022/23:36 av Ola Möller (S)
Prostitution som grund för utvisning från Sverige

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2022/23:FPM16 Rådets rekommendation om en samordnad ansats för resor till union under covid-19-pandemin COM(2022) 680

JuU

5

2022/23:FPM17 Rådets rekommendation om en samordnad ansats för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin COM(2022) 681

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2022/23:KU2 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning (vilande grundlagsförslag)

 

7

Bet. 2022/23:KU8 En ny riksbankslag (vilande grundlagsförslag m.m.)

1 res. (V)

8

Bet. 2022/23:KU9 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut (vilande grundlagsförslag)

 

9

Bet. 2022/23:KU13 Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

1 res. (C)

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2022/23:SfU5 Förvalsalternativet inom premiepensionen

1 res. (V, MP)

11

Bet. 2022/23:SfU6 Anmälan av föreskrifter om att ytterligare kategorier av fördrivna personer ska ges tillfälligt skydd

 

 

Kulturutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2022/23:KrU2 En förstärkt spelreglering

14 res. (S, SD, V, C, MP)

13

Bet. 2022/23:KrU4 Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:FiU7 Sveriges genomförande av Agenda 2030

1 res. (V, MP)

15

Bet. 2022/23:FiU8 Medgivande för Riksbanken att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden

 

16

Bet. 2022/23:FiU15 Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2022/23:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021

1 res. (MP)

18

Bet. 2022/23:SoU3 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

6 res. (S, V, C, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

19

2022/23:6 av Märta Stenevi (MP)
Anonyma donationer till partierna

 

20

2022/23:25 av Mattias Vepsä (S)
Visitationszoner och förtroendet för polisen

 

 

Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

21

2022/23:28 av Lars Isacsson (S)
Medlemsägda föreningar

 

 

Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

22

2022/23:24 av Linus Sköld (S)
Kulturskolan som en del av välfärdssamhället

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.