Torsdag den 11 juni 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:137

Föredragningslista

2019/20:137

Torsdagen den 11 juni 2020

Kl.

11.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

1

Thomas Strand (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2019/20:415 av Markus Wiechel (SD)
Sverige under covid-19

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

3

2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 12 juni

FiU

 

EU-dokument

 

4

COM(2020) 225 Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 september 2020

KU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

5

Bet. 2019/20:UFöU4 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

2 res. (V)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2019/20:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

7

Bet. 2019/20:UU11 Strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V)

 

Civilutskottets betänkande

 

8

Bet. 2019/20:CU21 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

1 res. (SD, C)

 

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande

 

9

Utl. 2019/20:MJU17 Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given

2 res. (M, SD, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2019/20:AU14 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering

2 res. (M, C, V, KD, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

11

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Statsrådet Lena Micko (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.