Torsdag den 16 mars 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:81

Föredragningslista

2016/17:81

Torsdagen den 16 mars 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 23 februari

 

 

Avsägelse

 

2

Hans Unander (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 april

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2016/17:366 av Jens Holm (V)
Inventering av nyckelbiotoper

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

4

KOM(2016) 864 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 maj 2017

NU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

5

Bet. 2016/17:AU16 Arbetsmarknadsutredningen

1 res. (S, MP, V)

 

Trafikutskottets betänkande

 

6

Bet. 2016/17:TU10 Luftfartsfrågor

10 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2016/17:UbU15 Gymnasieskolan

14 res. (M, SD, C, V, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

8

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Ann Linde (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.