Förordning (2021:936) med instruktion för Myndigheten för psykologiskt försvar

Kommittédirektiv 2021:936

Förordning (2021:936) med instruktion för Myndigheten för psykologiskt försvar

/Träder i kraft I:2022-01-01/ Uppgifter

1 § Myndigheten för psykologiskt försvar ska i fredstid och vid höjd beredskap
- leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar,
- lämna stöd till sådan verksamhet, och
- bidra till att stärka befolkningens motståndskraft.

2 § Myndigheten ska särskilt
1. identifiera, analysera och kunna lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen,
2. sprida kunskap och bidra till befolkningens och berörda aktörers beredskap i fråga om psykologiskt försvar,
3. bedriva utbildning och övningsverksamhet inom myndighetens ansvarsområde,
4. följa, beställa och förmedla forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar, och
5. verka för samverkan mellan myndigheter och övriga aktörer i det förebyggande arbetet samt skapa förutsättningar för och bidra till att säkerställa ett samordnat operativt agerande.

Myndigheten ska i sin verksamhet värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen.

3 § Myndigheten ska kunna stödja medieföretag när det gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan i den utsträckning sådant stöd efterfrågas.

4 § Myndigheten ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av det psykologiska försvaret i fredstid.

Myndigheten ska utan dröjsmål till regeringen rapportera uppgifter om otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information som kan ha betydelse för Sveriges säkerhet eller som av någon annan anledning bör komma till regeringens kännedom.

Om Sverige är i krig eller krigsfara ska myndigheten dessutom kunna stödja regeringen och föreslå åtgärder inom sitt verksamhetsområde som har till syfte att minska en potentiell angripares förmåga och intention till angrepp.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.